CZ | SK | EN

↓ Skočit na navigaci


Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení a výklad pojmů

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).
2. Prodávající je Radovan Šrámek, Březinova 2753/2, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČ: 44972334, fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku, neplátce DPH (dále jen prodávající)
3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

II. Záruční podmínky

1. Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném přepravním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění zůstává zachován.
2. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách neprodleně (nejpozději však do 3 dnů) informovat prodávajícího. Prodávající pak s kupujícím projedná další postup.
3. Pokud se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
4. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
6. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a dokladu o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

III. Vyřízení Reklamace

1. Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího.
2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
3. Pokud je reklamované zboží potřeba zaslat prodávajícímu případně servisnímu středisku, kupující je povinen ve vlastním zájmu zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalu, vyhovujícímu nárokům přepravy reklamovaného zboží s ohledem na zamezení jeho poškození při přepravě a v případě potřeby označí zásilku příslušnými symboly. Prodávají nenese odpovědnost za případné poškození zboží při dopravě uskutečněné ze strany kupujícího.
4. Po řádném vyřízení reklamace, případně i o jejím průběhu (je-li to nutné), kupující informuje prodávajícího.
5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže, nesprávného a neodborného používání zboží, zejména pokud je používáno k jinému než výrobcem uvedenému účelu nebo v jiných podmínkách než je zboží určeno. Rovněž se záruka nevztahuje na běžné opotřebení zboží vzniklé běžným používáním. Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností, z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací apod. Délka záruky neznamená neměnnost vlastností zboží po dobu záruky ani jeho běžné neopotřebení způsobené běžným užíváním či vlastností materiálu .

IV. Závěrečná ustanovení

1. V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího informuje o uplatnění reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
2. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. února 2006 a nahrazuje jeho předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Nahoru


↑ Nahoru


↑ Nahoru